Žižkův sbor NO CČSH v Červeném Kostelci


Náboženská obec CČSH
v Červeném Kostelci

Najdete nás na adrese:
manželů Burdychových 305
549 41 Červený Kostelec
tel.: 775 917 893
http://ckostelec.ccshhk.cz
mail: ckostelec@ccshhk.cz

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

Jsme jedna z mnoha křesťanských církví. Mnohé máme společné se všemi křesťany. Nejprve představíme to společné a pak některé naše důrazy. Věříme v osobního Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Boha, který se dává poznat. Zjevil se izraelskému lidu a jeho prostřednictvím celému světu. Věříme, že tento Bůh nás zve do společenství s ním. Můžeme s ním žít v osobním vztahu a tak ho poznávat. Věříme, že jedinečným a nesrovnatelným pramenem náboženského poznání je Písmo svaté, Bible. Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna, jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Věříme, že jedině v něm můžeme nejlépe poznat Boha a že v něm osobně působí Bůh k záchraně člověka a světa. Věříme, že Ježíš Kristus z lásky ke každému člověku zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Po svém vzkříšení je stále živý a zůstává mezi těmi, kdo v něho věří. Věříme, že jedině Ježíš dává našemu životu trvalý smysl. Věříme, že život s Ježíšem nekončí smrtí, ale spěje k věčné slavnosti. Věříme, že Ježíš znovu přijde nastolit na tomto světě své viditelné království. Čekáme konečné a trvalé vítězství pravdy a lásky. Věříme, že Ježíš v tomto světě ustavil společenství věřících (církev), aby až do jeho příchodu o něm svědčila a předávala jeho dobrou zprávu všem. K tomu nám dává sílu svého Ducha.

Historie Církve československé husitské

Církev československá vznikla v roce 1920 oddělením se od církve římskokatolické. Na jejím počátku stálo hnutí katolických kněží usilujících o obnovu církve. V jejich čele stál dr. Karel Farský, pozdější první patriarcha. Jejich cílem bylo přiblížit křesťanské poselství modernímu člověku. Proto Církev československá husitská uchovala některé prvky z katolictví (liturgie, svátosti). Snažila se však od počátku duchovně navazovat a rozvíjet odkaz české reformace (husitství, Jednota bratrská). Tuto návaznost později církev vyjádřila i změnou svého jména, když na sněmu v roce 1971 přijala další přívlastek husitská. Také symbol církve: kříž a kalich, odkazuje k dědictví české reformace. V současnosti je Církev československá husitská členkou Světové rady církví, Ekumenické rady církví, Konference evropských církví, Leuenbergského společenství. S římskokatolickou církví uzavřela dohodu o vzájemném uznání křtu, s církví českobratrskou evangelickou podepsala dojednání o vzájemné uznání křtu, uznání ordinované služby a o dvojím členství.

Důrazy

Pro lásku Kristovu sledovat a zajímat se o svět kolem nás. Naslouchat lidem kolem nás, jejich otázkám, nadějím i problémům a dosvědčovat jim Krista. Pokoušet se předávat poselství Ježíšovy dobré zprávy způsobem srozumitelným člověku dneška Uchovávat a rozvíjet hodnoty české duchovní tradice (tradice cyrilometodějská, svatováclavská, zejména husitská a bratrská) Usilovat o obnovu církve zejména zvěstováním Božího slova a slavením Ježíšovy večeře. Připomínat, že křesťanská víra musí nést ovoce ve způsobu života.

Církev československá husitská, se počtem členů se řadí na 3. místo, má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v
Praze,  Hradci Králové,  Brně,  Olomouci,  Plzni  a Bratislavě.
Co je Církev československá husitská?

Vstup pro administraci © RS NO CČSH v Červeném Kostelci 2015 designed by Vladimír Kábrt